Historiek

Hoe het allemaal begon...

De historiek van meer dan 60 jaar Torengalm, hoe alles groeide en ook voortdurend wijzigde, zou ons heus te ver leiden. Mensen die houden van data en namen verwijzen we graag naar ons archief, waarin alle opgevoerde stukken en de meest markante feiten zijn vermeld. Wel leek het ons interessant even uit te pluizen hoe het indertijd allemaal begon, hoe en waarom enkele toneelminnende Herzelenaren er toe kwamen een toneelbond op te richten. Precies daarom namen we even de Stichtingsakte ter hand en plukten er voor u enkele interessante zinsneden uit.

"In dato van heden werden de hoofden bij elkaar gestoken teneinde schikkingen te treffen tot het stichten van een toneelbond. Zijn aanwezig op deze vergadering: Vergracht Noël, Van Liedekerke Michel en Georges, De Koker Gabriel, De Ryck Aloïs, Van Durme André, Van den Neste Willy, Lerminiaux René, Snoeck Raf, Beerens Pierre en De Boom Norbert.

In een geestige stemming besluiten hoger genoemde personen een toneelbond te stichten onder de benaming "T O R E N G A L M". Deze benaming werd gegeven naar de overblijfselen van een oud versterkt kasteel waarvan nu nog een grote en een kleine toren overblijven."

Ook het doel van de "Bond" werd duidelijk afgebakend.

"DOEL: Het leveren van kulturele prestaties op gebied van toneel en muziek. De gebeurlijke voorhanden zijnde gelden zullen uitsluitend tot dat doel aangewend worden."

Uiteraard werd ook een bestuur verkozen. De namen van de eerste bestuursleden willen we u beslist niet onthouden.

" -Voorzitter: de heer VERGUCHT Michel, welke na aanzoek deze functie aanvaardt;
- Sekretaris-Schatbewaarder: Van Liedekerke Michel;
- Regisseur: Vergracht Noël;
- Muzikale leiding: De Koker Gabriel
- Leden: De Ryck Aloïs en Van Liedekerke Georges.
...
Aldus opgemaakt en afgesloten te Herzele, de vierde november negentienhonderd zeven en vijftig."

Een ander opvallend en tegelijk baanbrekend feit vinden we tenslotte in het verslag van 19 augustus 1960 terug.

"Punt 2: Voor dit punt verleent de voorzitter het woord aan de regisseur, die in korte termen uitlegt dat, in het belang van de bond, er zou moeten overgegaan worden tot het gemengd toneel. Dit om te kunnen wedijveren met de steeds groeiende concurrentie van film en televisie en vooral met de naburige toneelverenigingen. Er wordt bepaald dat de vrouwenrollen bij voorkeur zullen gegeven worden aan de familieleden van de mannelijke spelers, dit met het doel de goede geest en verstandhouding in de bond te bewaren."

Het kan verkeren, zei G.A. Bredero.

De drie eerste vrouwenrollen werden overigens toegekend aan De Koker Elis, Van Liedekerke Lucienne en De Cock Jeanine. Waarvan de laatste 2 overigens nog altijd in onze Toneelgroep actief zijn.

de burcht toren herzele